เลขที่ นักเรียน สมัคร
รวม (คน) 45 38
1 30938 เด็กชายกันทรากร ชามาตย์ 1
2 30939 เด็กชายกิตติกานต์ ศุภนิธิวัฒนา 1
3 30940 เด็กชายกิตตินันท์ เลขสันต์ 0
4 30941 เด็กชายชนาธิป เขียวอ่อน 0
5 30942 เด็กชายทัตติ อกนิษฐานนท์ 1
6 30943 เด็กชายธนกร จันดีปุน 1
7 30944 เด็กชายธนทัต อันวะลี 1
8 30945 เด็กชายธนวัฒน์ แขมคำ 0
9 30946 เด็กชายธนโชติ พรมทา 1
10 30947 เด็กชายธีรภัทร์ ศิลาเกษ 1
11 30948 เด็กชายยศพร โคตรสมบัติ 0
12 30949 เด็กชายยศวินท์ ยุทธกิจ 1
13 30950 เด็กชายวรวิทย์ ทองแก้ว 0
14 30951 เด็กชายวายุ โรจน์วิทยานานนท์ 1
15 30952 เด็กชายวิศรุต สินธุศิริ 1
16 30953 เด็กชายศักดินนท์ สมไว 1
17 30954 เด็กชายสิทธิชัย คำมาโฮม 1
18 30955 เด็กชายอนุชา ภาระสันต์ 1
19 30956 เด็กชายอภิสิทธิ์ แสนทวีสุข 1
20 30957 เด็กชายเกริกเกียรติ สุขเสมอ 1
21 30958 เด็กหญิงกิตติญา กำลังดี 1
22 30959 เด็กหญิงขวัญใจ ระหาร 1
23 30960 เด็กหญิงจุฑาวิณี อุปปัสสา 1
24 30961 เด็กหญิงธีราพร กิจทวี 1
25 30962 เด็กหญิงปิยธิดา เวียงวงศ์ 1
26 30963 เด็กหญิงพนิตพิชา เรืองบุบผา 1
27 30964 เด็กหญิงพัชรพร นพผล 1
28 30965 เด็กหญิงพิชญาภัค พันธ์ลี 1
29 30966 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีแพงมล 1
30 30967 เด็กหญิงมิณฑิรา โทบุตร 0
31 30968 เด็กหญิงรัตติกรณ์ รุ่งเรือง 1
32 30969 เด็กหญิงศศิธร ศรีจันทร์ 1
33 30970 เด็กหญิงศศิวิมล หล้าสิงห์ 1
34 30971 เด็กหญิงศิริวรรณ คำภูมี 1
35 30972 เด็กหญิงศุภาวรรณ ประเสริฐศรี 1
36 30973 เด็กหญิงสิริกร ศรชัย 1
37 30974 เด็กหญิงสุภนิดา นาดี 1
38 30975 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา เฟื่องคำ 1
39 30976 เด็กหญิงอภิชญา บุตศรีนนท์ 1
40 30977 เด็กหญิงอภิชญาภรณ์ วิถี 1
41 30978 เด็กหญิงอัญธิชา พินัส 0
42 30979 เด็กหญิงอินทิรา จันทพวง 1
43 30980 เด็กหญิงเกล้าขวัญ จันทร์เขียว 1
44 30981 เด็กหญิงเอวิกา ร่วมธรรม 1
45 31637 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำวงศ์ 1